Reglement

MATI LUKAS FOUNDATION SA

Sponsorluse  Tunnustamise Reglement

Reglement kehtestatakse lähtudes vajadusest tunnustada Mati Lukas Foundation SA-le tehtud sponsorlust.

§ 1. Reglemendi eesmärk

Reglemendi eesmärgiks on reguleerida Mati Lukas Foundation SA-le tehtud sponsorlust, sponsorluse kriteeriume ning tunnustamise korraldamist Mati Lukas Foundation SA (edaspidi “fond”) poolt.

§ 2. Mõisted

(1)   Annetus ehk sponsorlus reglemendi tähenduses on fondile tehtud rahaline või mitterahaline kingitus.

(2)   Sponsor on reglemendi tähenduses füüsiline või juriidiline isik, kes teeb rahalise või mitterahalise kingituse fondile.

§ 3. Sponsorluse tunnustamise kriteeriumid:

(1)   Fondi Kuldsponsor on füüsiline või juriidiline isik, kes annetab fondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 10 000 EUR või enam.

(2)  Fondi Hõbesponsor on füüsiline või juriidiline isik, kes annetab fondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 50 00 – 99 99 EUR.

(3)  Fondi Teemantsponsor on füüsiline või juriidiline isik, kes on pälvinud kolmel aastal Kuldsponsori tiitli.

(4)  Fondi Aasta Toetaja on füüsiline või juriidiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul kõige enam.

§ 5. Sponsorluse tunnustamise menetlemine

Sponsorluse tunnustamiseks vastavat menetlemist koordineerib fondi juhataja ja esitab kandidaadid kinnitamiseks fondi nõukogule.

§ 6. Sponsorite tunnustamine

Fond annab Teemant-, Kuld- ja Hõbesponsoriks ning Aasta Toetajaks tunnistatutele üle tunnistused ja tänukirjad iga-aastasel sponsorite tänuüritusel.